عکس نشریه

پژوهشنامه کلام

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

مرتضی حسینی شاهرودی

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

احسان احمدی

آدرس ایمیل:

kalamjournal.miu@gmail.com

سید سلیمان حسینی

هیئت تحریریه

  سیدمرتضی حسینی شاهرودی
سردبیر و عضو هیئت تحریریه

5138557310-222

  قدرت الله خیاطیان
عضو هیئت تحریریه  عزالدین رضا نژاد
عضو هیئت تحریریه  محمدجعفر علمی
عضو هیئت تحریریه  مهدی کریمی
عضو هیئت تحریریه  جهانگیرمسعودی
عضو هیئت تحریریه  حسین هوشنگی
عضو هیئت تحریریه