عکس نشریه

مطالعات فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

یعقوبعلی برجی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

هیئت تحریریه

  • حسن آقانظری
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  محمدرسول آهنگران
دانشیار فقه و اصول دانشگاه تهران  یعقوبعلی برجی
استادیار فقه و اصول جامعة المصطفی| العالمیة  علی رحمانی فرد
دانشیار فقه و اصول جامعة المصطفی| العالمیة  حبیب‌الله طاهری آکردی
دانشیار فقه و اصول دانشگاه تهران  سید حسن عابدیان
استادیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد قم  مصطفی محامی
استادیار فقه و اصول جامعة المصطفی| العالمیة