عکس نشریه

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

سید سجاد هاشمیان

سردبیر:

حمید پارسانیا

هیئت تحریریه

  شمس الله مریجی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم  حمید پارسانیا
دانشیار دانشگاه تهران  محمد جعفر علمی
دانشیار جامعة المصطفی العالمیة  محسن قمی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم  سید محسن میری
دانشیار جامعة المصطفی العالمیة  محمدحسن زمانی
استادیار جامعة المصطفی العالمیة  حسین سوزنچی
دانشیار دانشگاه باقرالعلوم