عکس نشریه

مطالعات آموزش زبان فارسی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة

مدیر مسئول:

دکتر بهاءالدین اسکندری

سردبیر:

دکتر محمود مهرآوران

مدیر اجرایی:

احمد فرج اللهی

ویراستار علمی :

دکتر محمود مهرآوران

آدرس ایمیل:

farsimag@ilis.ir

هیئت تحریریه

  دکترمحمود بشیری
دانشیار  دکتراحمد رضایی
دانشیار  دکتررضامراد صحرایی
استادیار  دکترمحمد فولادی
دانشیار  دکتریحیی کاردگر
دانشیار  دکترمحمود مهرآوران
دانشیار  دکترعباسعلی وفایی
استاد  دکترمحمدرضا یوسفی
دانشیار