عکس نشریه

مطالعات اصول فقه امامیه

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

علی رحمانی فرد

مدیر اجرایی:

مجتبی جلیلی

ویراستار علمی :

احمد شهدادی نائینی

ویراستار انگلیسی :

جاوید اکبری

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

کارشناس تحریریه : محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

 

هیئت تحریریه

  حسن آقانظری
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law Institute of Science


  محمد رسول آهنگران
دانشیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تهران  یقوبعلی برجی
دانشیار فقه و اصول جامعة المصطفی| العالمیة  علی رحمانی فرد
دانشیار فقه و اصول جامعة المصطفی| العالمیة  حبیب‌الله طاهری آکردی
دانشیار فقه و اصول دانشگاه تهران  سید حسن عابدیان
استادیار الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد قم  مصطفی محامی
استادیار فقه و اصول جامعة المصطفی| العالمیة