عکس نشریه

مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه(ص)

مدیر مسئول:

یعقوبعلی برجی

سردبیر:

محمد فاکر میبدی

مدیر اجرایی:

حسین عباسی

ویراستار علمی :

احمد نائینی

آدرس ایمیل:

zamzam.maarif@gmail.com

 

کارشناس تحریریه: محمد علی نجیبی

صفحه آرا: عبدالحکیم رحیمی

مترجم انگلیسی: جاوید اکبری

هیئت تحریریه

  محمد فاکر میبدی
سردبیر

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی با رتبه استادی استاد جامعة المصطفی’ العالمیة

  هادی حجت
عضو هیئت تحریریه

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

  ناصر رفیعی محمدی
عضو هیئت تحریریه

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی با رتبه دانش یاری

  محمد باقر سعیدی روشن
عضو هیئت تحریریه

دانشیار علوم قرآن و حدیث پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  عبدالله حاجی علی لالانی
عضو هیئت تحریریه

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی با رتبه استاد یاری استادیار تفسیر علوم قرآن جامعة المصطفی’ العالمیة

  سید کمال حسینی
عضو هیئت تحریریه

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی با رتبه استاد یاری