عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (صلی الله علیه وآله) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@mou.ir

هیئت تحریریه

  دکتر محسن قنبری
رییس دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)
Chancellor, Al Mustafa Open University ‎
32114111
32613875

http://ou.miu.ac.ir/


  عابدین سیاحت اسفندیاری
معاون پژوهشی و تولید دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)
Research and Production Secretary, Al Mustafa Open University‎
32114170
32613875

http://ou.miu.ac.ir/


  دکتر یحیی عبدالحسن دوخی
استاد جامعة آل البیت (علیهم السلام)
Professor at Ahlbyt University ‎
32114144
32613875

http://d-yahya.net/


  دکتر غلام جابر محمدی
استاد مجتمع عالی امام خمینی
Professor at Imam Khomeini Specialized University ‎
32114146
32613875

http://ou.miu.ac.ir/


  دکتر توفیق اسداف
استاد دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)
Professor at Al-Mustafa Open University ‎
32114178
32613875

Tofiq Asadov/Fasebook.com


  سید محمد علی عون نقوی
Professor at Al-Mustafa Open University ‎
استاد دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)
32114199
32613875

http://ou.miu.ac.ir/


  دکتر ییلدیز قدری
استاد دانشگاه مجازی المصطفی (صلی الله علیه وآله)
Professor at Al-Mustafa Open University
32114194
32613875

http://ou.miu.ac.ir/