فهرست نشریات

پیوند های مفید


اخذ رتبه علمی پژوهشی دوفصلنامه مطالعات تاریخی جهان اسلام

نشریه مطالعات تاریخی جهان اسلام در جلسه مورخ 93/3/21 کمیسیون نشریات علمی کشور حائز رتبه علمی پژوهشی گردید. ضمن تبریک به دست اندرکاران نشریه، از مخاطبان و علاقمندان درخواست می شود مقالات خود را از طریق سامانه به نشریه ارسال نمایند.