فهرست نشریات

پیوند های مفید


اخذ رتبه علمی ترویجی دو فصلنامه مطالعات قرائت قرآن

نشریه مطالعات قرائت قرآن به عنوان نشریه علمی ترویجی در جلسه مورخ 93/10/17 کمیسیون نشریات علمی کشورتایید شد.