فهرست نشریات

پیوند های مفید


اخذ رتبه علمی ترویجی دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

نشریه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق به عنوان نشریه علمی ترویجی در جلسه مورخ 94/03/20 کمیسیون نشریات علمی کشورتایید شد.