فهرست نشریات

پیوند های مفید


اخذ رتبه علمی پژوهشی دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی

نشریه مطالعات فقه تربیتی به عنوان نشریه علمی پژوهشی در جلسه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم مورخ 94/08/27  تایید شد.