فهرست نشریات

پیوند های مفید


اخذ رتبه علمی ترویجی دو فصلنامه پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

نشریه پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی به عنوان نشریه علمی ترویجی در جلسه شورای اعطاء مجوزها و امتیازهای نشریات علمی حوزه مورخ 94/10/22 تایید شد.