فهرست نشریات

پیوند های مفید


اخذ رتبه علمی ترویجی دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

نشریه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث به عنوان نشریه علمی ترویجی در جلسه شورای اعطاء مجوزها و امتیازهای نشریات علمی حوزه مورخ 94/11/13 تایید شد.