فهرست نشریات

پیوند های مفید


اخذ رتبه علمی ترویجی دو فصلنامه مطالعات اصول فقه امامیه

نشریه مطالعات اصول فقه امامیه به عنوان نشریه علمی ترویجی در جلسه شورای اعطاء مجوزها و امتیازهای نشریات علمی حوزه مورخ 95/07/08 تایید شد.