عکس نشریه

آفاق مهر

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة‌ المصطفی‌ العالمیة - مجتمع آموزش عالی امام خمینی

مدیر مسئول:

سید سجاد هاشمیان

سردبیر:

علی الله اکبری