نمایش مقاله

پلورالیزم دینی در آیینه عرفانهای نوپدید معناگرا

صفحه: 5تا 30

نشریه: دوفصلنامه دانش‌پژوهی تامل

شماره : 2 دوره دوم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: محمدرضا ناصری زاده ,

کلیدواژگان: : پلورالیزم, پلورالیزم دینی, عرفانهای نوپدید, معنویت نوظهور, هویتسازی دینی, هویتسازی معنوی.

چکیده مقاله:
واکنش فرامدرن در مقابله با طرز تفکر مدرنیته، نقش اساسی معنویت را در تعریف هویت به رسمیت میشناسد و تفکیک خودسرانه زندگی مردم را به دو عرصه خصوصی و عمومی، سکولار و مقدس به چالش میکشد.از بحرانهای عصرحاضر، احساس پوچی، سرگردانی و بیهدفی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که این امر علت اصلی در ظهور ادیان نوپدید و بروز هم توان بحث پلورالیزم دینی میباشد. این مطالعه با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی در متون, کتب و مقالات با استفاده از کلید واژه پرداخته است. در ابتدا پس از مطرح ساختن بحث «ظهور عرفانهای نوظهور معناگرا» و «پلورالیزم دینی» به نقش «هویت سازی دینی» به عنوان یک ابزار پرداختهاست. آنچه ظاهر مساله بیان میکند که تأثیر حمایتی از سوی پلورالیزم دینی بر حفظ «عرفانهای نوپدید» در سطح جهان میباشد، اما با توجه به یافتههای این مطالعه میتوان به نقش دوطرفه کنشی، واکنشی حفظ و بقا بین «پلورالیزم دینی» و «اصل ظهور عرفانهای» نوپدید در سطح جهان، بویژه در کشورهای اسلامی اشاره کرد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 100 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود