نمایش مقاله

وهابیت و محو آثار اسلامی

صفحه: 49تا 81

نشریه: دوفصلنامه دانش‌پژوهی تامل

شماره : 2 دوره دوم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سیدجعفرحسینی ,

کلیدواژگان: سلفی، تکفیر، محمد بن عبد الوهاب، آل سعود، استعمار، آثار فرهنگی و تاریخی.

چکیده مقاله:
پایه های فکری جریان وهابیت، به وسیله ی «ابن تیمیه» پی ریزی و به دست «محمد بن عبد الوهاب»، به کمک سرویسهای جاسوسی استعمارگران، به ویژه انگلیس مستحکم گشت. زیرا استعمارگران در پی ایجاد درگیری درونی، میان جهان اسلام بودند. به همین منظور وهابیت و تکفیریها را به خدمت گرفتند، تا اهداف آنان را محقق سازد. اکنون این نوشته، به همین موضوع میپردازد. ابتدا شناخت پیشوای وهابیت، آل سعود، پیوند آن دو و ذکر بخشی از جنایاتشان و در دو فصل بعدی، به بحث و بررسی وهابیت عامل دست استعمار، که با محو و نابودی آثار اسلامی، خسارات فراوانی بر دنیای اسلام تحمیل کردهاند و در حال حاضر درجهت تأمین منافع اسرائیل و غرب گام برمیدارند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 97 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود