نمایش مقاله

فرصت¬ها و چالش¬های اشتغال زنان از منظر فقه

صفحه: 5تا 28

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 5 دوره سوم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: ساجده العبدالخانی ,

کلیدواژگان: اشتغال، زنان، اسلام، فقه.

چکیده مقاله:
یکی از عرصه¬های تحول زندگی اجتماعی در عصر جدید، تغییرات و تحولات در زندگی زنان است. این تغییرات و تحولات خود دامنه وسیعی را از تغییر باورها و انگاره¬های اجتماعی درباره زنان تا تغییر نقش¬های فردی، خانوادگی و اجتماعی در برمی¬گیرد. اشتغال زنان، در میان این تحولات اهمیّت و نقش ویژه¬ای دارد. این نوشتار در راستای تبیین جایگاه اشتغال زن از نظر اسلام، با روش کتابخانه¬ای و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه اسلام و فقهای امامیه را در این مسأله بیان کرده است و دلایل قائلین به جواز و عدم جواز اشتغال را بررسی نموده است. از نظر اسلام، اشتغال زنان با رعایت اصول مانند کاهش اختلاط جنسی و اولویت نقش مادری و همسری و عدم تعارض آن با وظایف خانوادگی زن جایز است و در صورت تعارض، اشتغال زن تأیید نمی¬شود، ولی در غیر این موارد نه تنها منعی برای اشتغال زن نیست بلکه در برخی موارد مشارکت اجتماعی لازم و ضروری دانسته شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 141 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود