نمایش مقاله

جهانی شدن و اقتصاد خانواده اسلامی

صفحه: 29تا 52

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 5 دوره سوم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سمانه داوودی ,

کلیدواژگان: جهانی شدن، اقتصاد، خانواده اسلامی، اقتصاد خانواده.

چکیده مقاله:
جهانی شدن که گسترش و تعمیق پیوندها بدون در نظر داشتن مرزها ست بر تمامی ابعاد زندگی انسان تأثیر نهاده است، تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد بسیار به چشم می¬خورد. همه خانواده¬ها با موضوع اقتصاد درگیرند و جهانی شدن (بی¬مرزی) بر اقتصاد خانواده نیز تأثیر بسزایی داشته است. همه دست¬یافته¬های بشری در زندگی انسان پیامدهای مثبت و منفی دارند که جهانی شدن از این قانون مستثنی نمی¬باشد. با فرض اینکه جهانی شدن از پیشرفت انسان در زندگی مدرن و تکنولوژی سرچشمه می¬گیرد حتماً پیامدهای مثبت و منفی بر اقتصاد خانوده دارد. که به روش کتابخانه¬ای به آن می¬پردازیم. عوامل جهانی شدن اقتصاد عبارتند از: پیشرفت¬های تکنولوژیک، آزادسازی تجاری،‌ تحولات نهادی شرکت¬ها، توافق ایدئولوژیک جهانی. جهانی شدن آثار خوب و بد بر اقتصاد دربرداشته است: رشد سرمایه¬گذاری، تأثیر بر تکنولوژی جدید، رشد تجارت، رقابت، صرفه¬های مقیاس، منافع سودمند تجارت، عقلانی ساختن، نابرابری کشورها، منازعات کشورها، بی¬ثباتی منطقه¬ای یا جهانی، بیگانه هراسی. جهانی شدن پیامدهایی مثبت و منفی بر اقتصاد خانواده اسلامی دارد که به این شرح است: پیامدهایی مثبت جهانی شدن بر اقتصاد خانواده اسلامی: کارآمد شدن همه افراد خانوده، بهتر شدن وضع اقتصادی خانواده، رفع نیازهای خانواده، دادن وجوهات شرعی، کمک به دیگران و انفاق پیامدهای منفی جهانی شدن بر اقتصاد خانواده اسلامی: اشتغال بی¬اندازه زنان، اسراف و تبذیر، تجمّل¬گرایی، کسب¬های حرام (دزدی، رباخواری، کلاهبرداری، احتکار، رشوه)، نپرداختن وجوهات شرعی و مالیات
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 97 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود