نمایش مقاله

قرآن و استقلال اقتصادی زنان

صفحه: 53تا 74

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 5 دوره سوم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: حبیبه احمدی ,

کلیدواژگان: استقلال اقتصادی، زنان، درآمد، ارث، مهریه، وصیت.

چکیده مقاله:
ظهور اسلام در 1400 سال قبل، تحولی عظیم را در وضعیت زنان پدید آورد و نقش مهمّی در رساندن زنان به حقوق ایفا خود ایفا کرد. قرآن¬کریم در آیات متعددی به ذکر این حقوق پرداخته است. از جملۀ این حقوق، حقوق مالی زن است که قرآن این حقّ را برای زنان به رسمیّت شناخته است و بیان می¬کند که اگر زن از طریق اشتغال و یا طرق دیگر مانند مهریه، ارث، ... صاحب اموالی شود در مالکیت آن استقلال کامل داشته و حقّ هرگونه دخل و تصرّفی را در این اموال دارد. در نتیجه حقّ وصیت را نیز در این اموال بصورت مستقل خواهد داشت.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 130 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود