نمایش مقاله

زن در اقتصاد خانواده با نگاهی به فرهنگ اسلامی

صفحه: 75تا 90

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 5 دوره سوم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: حسنات بیانی ,

کلیدواژگان: زن، خانواده، فعالیت اقتصادی، کار، معیشت، فرهنگ اسلامی.

چکیده مقاله:
زن به عنوان یکی از ارکان خانواده، بر شرایط اقتصادی خانواده تأثیرگذار است. این تأثیر می¬تواند به دو صورت جلوه کند: اوّل تأثیر مستقیم بر اقتصاد خانواده که در قالب کار و فعالیت اقتصادی بیرون از منزل، کار خانگی و مدیریت منابع منزل به چشم ¬ید. و دوّم تأثیر غیرمستقیم یا تأثیر فرهنگی که ناشی از نقش مادر به عنوان مربی، الگو برای فرزندان است. آیات و روایات دلالت بر اباحه و حتی استحباب کار و فعالیت اقتصادی برای زنان می¬کنند و از این رهگذر نشان‌دهندۀ اهمیّت بهبود وضع اقتصادی خانوادۀ مسلمان هستند. تأثیر مادر بر تربیت کودک و شکل¬گیری شخصیت وی نیز امری است که در فرهنگ اسلامی پذیرفته و بر آن تأکید شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 105 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود