نمایش مقاله

نقش خانواده درتوانمندی اقتصاد فرزندان

صفحه: 91تا 112

نشریه: مجلة تخصصیِ انجمن مطالعات پژوهشی زنان

شماره : 5 دوره سوم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: زهرا قدوسی ,

کلیدواژگان: خانواده، والدین، فرزند، اقتصاد، مسئولیت‌پذیری، صرفه¬جویی، نقش و جایگاه، پول تو جیبی.

چکیده مقاله:
این مقاله با موضوع «نقش خانواده در توانمندی اقتصاد فرزندان» سعی دارد به جایگاه خانواده در رشد اقتصادی فرزندان بپردازد، اینکه خانواده چه اندازه در رشد اقتصادی کوکان نقش دارد و از چه راه¬هایی می¬توان به این مهّم رسید. در تربیت فرزندان، توجه به مسائل اقتصادی خانواده و آموزش راه¬های جلوگیری از اسراف و تبذیر به آنان اهمیّت بسیاری دارد؛ چراکه پایه¬های همه اصول تربیتی از جمله رعایت میانه-روی، پرهیز از خواسته¬های غیرضروری و دوری از حرص و ولع مادّی، در تربیت خانوادگی به-ویژه در دوران کودکی هر فرد ریشه دارد. البته از آنجا که مادران وقت بیشتری را با بچه¬ها در خانه می¬گذرانند، در پرورش روحیه اقتصادی و شکل¬گیری نگاه فرزندان به زندگی، نقش پررنگ و قابل توجهی دارند و هر گفتار، رفتار و عمل مادران و پدران در رفتار و اندیشه کودکان آن¬ها منعکس می¬شود. بهتر است والدین با نگرش تربیتی انجام برخی از کارهای ساده و آسان را به کودک واگذار کنند و در مقابل تلاشی که فرزند انجام می¬دهد، او را تشویق کنند و به تدریج به میزان مسئولیت¬های او اضافه کنند و او را برای یک زندگی متحرک و پر تکاپو آماده سازند، که این امر زمینه¬ساز موفقیت اقتصادی او در آینده خواهد شد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 108 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود