نمایش مقاله

مستشرقان و تمدن پزشکی مسلمانان

صفحه: 9تا 36

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 21 دوره 11 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: غلامرضا نورمحمدی ,

کلیدواژگان: قرآن، پزشکی، تمدن، مسلمانان، مستشرقان

چکیده مقاله:
تا کنون پژوهش جامعی درباره تمدن پزشکی مسلمانان و مستشرقان انجام نگردیده است، اما بسیاری از کتاب‌های طبی برای نخستین بار توسط مستشرقان چاپ شده است. آنان در جست‌وجوی نسخه‌های خطی کتاب‌های طبی در کشورهای مختلف جهان اسلام به دنبال یافتن کتاب‌های طبی بودند تا آنان را به ظاهر مورد تحقیق قرار دهند و پس از تحقیق جهت‌دار خویش، آنها را احیا و منتشر نمایند. بسیاری از مقدماتی که آنان به عنوان دیباچه یا معرفی اثر در ابتدای این کتاب‌ها آورده‌اند، خوانندگان را به سوی اهداف از پیش تعیین‌شده آنان سوق می‌دهد. می‌توان گفت انگیزه آنان در موضوعات طبی به ظاهر یک نوع تلاش علمی است، اما آنان با جهت‌گیری خاصی به احیای این کتاب‌ها روی آورده‌اند. در نوشتار حاضر، تمدن پزشکی مسلمانان و مستشرقان بر اساس فعالیت خاورشناسان و معرفی فعالان این حوزه، منابع تاریخ پزشکی و کتاب‌نگاری و بررسی کتاب‌های معتبر پزشکی مانند «قانون» بوعلی سینا به تفصیل ارائه می‌گردد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 136 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود