نمایش مقاله

دفاع از قرآن در برابر کاربرد اصطلاح محمدیسم

صفحه: 37تا 60

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 21 دوره 11 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: عبدالله غلامی ,مریم محمدیاری ,

کلیدواژگان: محمدیسم، اسلام، محمد، محمدیون، مستشرقان

چکیده مقاله:
در میان تمام ادیان جهان، دین مبین اسلام به سبب الهی و وحیانی بودنش توانسته تمایز بسیار جدی با دیگر ادیان الهی ساختگی و بشری پیدا کند و همین ویژگی سبب جاودانه ماندن و تقدس قرآن شده است. این امر حساسیت مغرضان و دشمنان اسلام ، به ویژه یهودیان را برانگیخته و با جعل اصطلاح «محمدیسم» مبنی بر اینکه دین اسلام مذهبی محمدی است، ساحت مقدس قرآن و به تبع اسلام را مورد هدف و حمله قرار داده‌اند تا به دیگران این شبهات را القا کنند که اسلام منشأ وحیانی ندارد، بلکه دینی بشری و کتاب آسمانیش نیز تدوین بشری دارد. در نوشتار حاضر، پس از روشن‌سازی معنای اصطلاح «محمدیسم» و بیان پیامدهای مخرب این نوع نگرش برای قرآن و جهان اسلام، دیدگاه‌ها و شبهات مختلف مستشرقان، یهودیان و برخی افراد مغرض پرداخته و سخنان صریح برخی دانشمندان غرب را در وحیانی بودن قرآن مورد توجه قرار داده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 170 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود