نمایش مقاله

نقد دیدگاه‌ «محمد آرکون» درباره زبان قرآن

صفحه: 91تا 109

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 21 دوره 11 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: ابراهیم رضایی آدریانی ,

کلیدواژگان: محمد آرکون، زبان قرآن، هرمنوتیک، شبهات وحی

چکیده مقاله:
«محمد آرکون» دانشمند معاصر الجزایری تبار، دیدگاه‌های خاصی پیرامون قرآن کریم دارد که بسیاری از قرآن پژوهان را تحت تأثیر خود قرار داده و بسیاری از متفکران جهان اسلام و عرب را به خود مشغول داشته و منابع، اندیشه‌ها و آثار او مورد بررسی و نقد اندیشمندان زیادی قرار گرفته است. یکی از موضوعاتی که وی مفصل به آن پرداخته، مباحث مربوط به «زبان قرآن» است. آرکون در آثار مکتوب و سخنرانی‌های خود، به ویژه در کتاب «قرائت قرآن» ویژگی‌هایی برای زبان قرآن قائل است که جای بررسی و نقد دارد. در این نوشتار نقطه نظرات وی در چهار محور اسطوره انگاری قرآن، هرمنوتیک فلسفی، نگاه ناسوتی به وحی و تطبیق خصوصیات عهدین بر قرآن کریم نقد شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 152 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود