نمایش مقاله

بررسی مقاله «زبور» در دائره‌المعارف قرآن لیدن

صفحه: 111تا 133

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن پژوهی خاورشناسان

شماره : 21 دوره 11 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سید محمد موسوی مقدم ,حسن رضایی هفتادر ,حکیمه زوینی ,

کلیدواژگان: آری شیپرز، زبور، حضرت داوود، قرآن، پادشاه، آزمایش، موسیقی¬دان

چکیده مقاله:
نوشتار حاضر در نقد مقاله «زبور» از آری شیپرز در دایرة المعارف قرآن لیدن است. مهم‌ترین مباحث مقاله¬ مذکور تعریف واژه¬ زبور و تاریخ نگارش آن، نسخه¬های گوناگون زبور و اقسام آن، شباهت زبور و قرآن، حضرت داوود به عنوان نویسنده¬ حکایت‌های مزامیر، ابتکار آن حضرت در همراه کردن سخنرانی با آواز و موسیقی، روابط خانوادگی حضرت داوود، تأثیر صوت وی بر حیوانات و طبیعت، آزمایش حضرت داوود و دعای او برای آمرزش است. بررسی دیدگاه¬های آری شیپرز درباره تاریخچه¬ زبور و داشتن رویکرد تطبیقی در داستان حضرت داوود در خور توجه است، اما اشتباهات وی در موضوعاتی چون مورد آزمایش قرار گرفتن آن حضرت و موسیقی¬دان و پادشاه دانستن او، نشان می¬دهد که وی جانب‌دارانه با مسائل برخورد کرده است. او به دلیل یک‌سونگری، نتوانسته به دیدگاه¬های معتبر و اصیل اسلامی بپردازد و همین امر از اعتبار اثر وی می¬کاهد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 117 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود