نمایش مقاله

اعجاز اخلاقی قرآن کریم؛ تاریخچه و ویژگی¬ها

صفحه: 9تا 32

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره : 19 دوره 10 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: محمدعلی رضایی اصفهانی ,علی نجفی نژاد ,

کلیدواژگان: قرآن، اخلاق، اعجاز اخلاقی، تحوّل اخلاقی

چکیده مقاله:
اعجاز قرآن از صدر اسلام تاکنون مورد توجه عالمان بوده است و در هر دوره¬ای از تاریخ یک یا چند وجه از وجوه اعجاز قرآن طرح، بررسی و تحلیل شده است. یکی از وجوه اعجاز قرآن که در قرن حاضر مورد توجه ویژه قرآن‌پژوهان قرار گرفته، اعجاز اخلاقی قرآن کریم است. این وجه از اعجاز در صورت اثبات دارای ثمرات و آثار فراوانی در افراد و جوامع است. سؤال مهم این است که آیا اعجاز اخلاقی پیشینه¬ای در تاریخ اسلام دارد یا خیر؟ و بر فرض اثبات آن، چه آثار و ویژگی¬هایی بر آن مترتب است؟ و چگونه می¬توان آن را در جوامع مختلف، عملی نمود؟ این نوشتار در صدد است تا موضوع اخلاقیات قرآن را با اعجاز اخلاقی آن جدا نماید و رویکردهای متصوّر در این وجه از اعجاز را تبیین نماید و در تلاش است تا تصویری کامل از اهتمام عالمان به این وجه اعجاز را عرضه نماید و خلأهایی را که ذیل این موضوع وجود دارد، نشان دهد. از رویکردهای اعجاز اخلاقی قرآن کریم، تحوّلی است که در جامعه جاهلی صدر اسلام ایجاد کرده است، در پایان، ویژگی¬های این تحوّل که تکرار آنها در زمان¬های مختلف تأثیر مثبت دارد، بیان شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 203 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود