نمایش مقاله

بررسی و تحلیل پژوهش‌های اعجاز تربیتی قرآن

صفحه: 33تا 53

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره : 19 دوره 10 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: علی‌همّت بناری ,میثم ناظمی ,

کلیدواژگان: قرآن، اعجاز تربیتی، سیر پژوهش‌ها

چکیده مقاله:
اعجاز قرآن از مسائلی است که از آغاز نزول قرآن مطرح بوده است. پس از نزول قرآن، مسأله اعجاز در سخنان پیامبر و معصومین مورد اشاره قرار گرفت و در اعصار بعدی تاکنون از سوی دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان مورد بررسی‌های مختلف قرار گرفته است و در هر دوره‌ای بر وجوه اعجاز قرآن افزوده شده است. اعجاز تربیتی قرآن نیز از وجوه اعجازی است که در دوران معاصر کشف گردیده و تاکنون برخی پژوهش‌ها درباره آن انجام گرفته است. در نوشتار حاضر، پژوهش‌های انجام شده درباره اعجاز تربیتی قرآن کریم و سیر نگارش آنها شناسایی و مورد بررسی گرفته و در پایان به علل عدم توجه گذشتگان به استخراج وجوه اعجاز قرآن، اعجاز تربیتی قرآن و اندک بودن آثار درباره این موضوع، اشاره گردیده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 118 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود