نمایش مقاله

تفسیر قرآن در رسانه (صوتی)

صفحه: 81تا 101

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره : 19 دوره 10 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سید حمید جزایری ,مصطفی احمدی‌فر ,

کلیدواژگان: قرآن، تفسیر، صدا (رادیو)، رسانه، تفسیر رسانه‌ای (صدایی).

چکیده مقاله:
امروزه ابزار رسانه، مهم‌ترین راه برای تبلیغ و نشرآموزه‌های قرآنی و قوانین و شریعت به شمار می‌رود. تفسیر کلام الهی در این بین جایگاه والایی داشته و شایسته است در رسانه به این مهم توجه ویژه‌ای شود. بایسته است تفسیری که در رسانه به ویژه صدا (رادیو) اجرا می‌شود، قوانین و مقررات خاصی جهت آماده‌سازی و تهیه داشته باشد. بدین‌سان ناگزیریم که روش‌های نوین جهت استوارسازی، اتقان و جذابیت این امر برگزینیم. این نوشتار بر سه محور چیستی تفسیر رسانه‌ای (صدایی / رادیویی)، ذکر نمونه‌هایی از بهترین تفاسیر صدایی (رادیویی) متفاوت از کشورهای مختلف جهان عرب و راه‌های دستیابی به طریق، شیوه و روش مفسران، بیان بهترین شیوه در تهیه و ارائه تفسیر به وسیله صدا (رادیو) برای تمام گروه‌ها سامان یافته است. نویسنده بر این باور است که روش‌های تفسیری صدایی (رادیویی)، همچنان نیاز به روش‌ها و سبک‌های نوین دارد که باید همگام با نیاز‌های عصر حاضر برای شنونده و مخاطبان مختلف ارائه گردد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 122 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود