نمایش مقاله

معناشناسی سازمان با رویکرد قرآنی

صفحه: 103تا 118

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی قرآن و علم

شماره : 19 دوره 10 پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سید صمصام الدین قوامی ,علیرضا نوبری ,

کلیدواژگان: قرآن، سازمان، سازمان الهی، معنا‌شناسی.

چکیده مقاله:
در روزگار کنونی براثر پیچیدگی روابط انسانی، سازمان که عبارت کوتاه شده شرکت¬ها، کارخانه¬ها، وزارتخانه¬ها و دانشگاه¬ها و... است نقش کلیدی در نوع روابط و بالتبع در نوع شکل‌گیری شخصیت انسان دارد. شناخت قیود و عوارض ذاتی تأثیرگذار در ماهیت سازمان چشم¬انداز روشنی را برای برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از توانمندی‌های سازمان ایجاد می¬کند. از آنجا که سازمان بر اساس هر مکتب فکری تعریفی خاص را ایجاب می¬کند، در این پژوهش به شناخت قیود تعریف سازمان از نگاه قرآن پرداخته شده است. برای این منظور از آیات ناظر به سازمان الهی نظام‌یافته¬ و برخی روایات توضیح¬دهنده استفاده شده است. با توجه به رویکرد قرآن به انسان و روابطش، تعریف سازمان از این منظر با دیگر مکاتب تفاوت ماهوی دارد که در ضمن تبیین قیود آن بر اساس آیات به آن اشاره شده است. در این رویکرد کارکنان، رهبر سازمان و فضای مورد نیاز شکل¬گیری سازمان الهی لزوماً دارای قیودی از جمله ایمان است و وجود فضایی با ساختار معنویت قدسی ضروری دانسته شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 154 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود