نمایش مقاله

بررسی سیر تحول جایگاه عقل در استنباط از شیخ مفید تا شهید اول

صفحه: 7تا 20

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره : 5 دوره اول بهار و تابستان 1395

نویسندگان: یعقوبعلی برجی ,

کلیدواژگان: عقل، استنباط، اجتهاد، قیاس

چکیده مقاله:
در آثار اصولی متأخر چنین شهرت دارد که ادلۀ فقه نزد امامیه چهار دلیل‎اند: کتاب، سنت، اجماع و عقل. با این همه، به رغم این شهرت فراگیر در نگرش تاریخی و محتوایی، دلیل چهارم در هاله‌ای از تاریکی قرار دارد و در بررسی نظام فقهی هر فقیهی، باید دید که او از دلیل عقل چه تعریفی داشته است. بخشی از مصادیق تاریخی دلیل عقل، اصول کاربردی مانند برائت و استصحاب بوده (غزالی، 1420: 1/ 217، 221) و بخشی دیگر از آن روش‎های فهم از خطاب، همچون دلیل الخطاب بوده است (محقق حلی، 1418: 1/ 31) در این مقاله، دیدگاه فقیهان برجسته اهل‌بیت (ع) از شیخ مفید تا شهید اول بررسی شده و با رصد تحولات در جایگاه عقل در استنباط، به نوآوری‎های هر یک از فقیهان اشاره شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 135 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود