نمایش مقاله

مرجحات باب تعارض از تنوع در ظاهر تا وحدت در کارکرد*

صفحه: 71تا 96

نشریه: دوفصلنامه تخصصی مطالعات اصول فقه امامیه

شماره : 5 دوره اول بهار و تابستان 1395

نویسندگان: محمد صادق فیاض ,

کلیدواژگان: مرجحات، تعارض، تعادل، روایات، سند روایات، اصول فقه

چکیده مقاله:
آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 135 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود