نمایش مقاله

بررسی تطبیقی فهم از دیدگاه گادامر و علامه طباطبایی *

صفحه: 55تا 80

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره : 7 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: محمدفاکر میبدی ,محمدباقر فرضی ,

کلیدواژگان: هرمنوتیک، فهم، علامه طباطبایی، گادامر، نسبیت فهم

چکیده مقاله:
فهم کانون هرمنوتیک قرارگرفته و هرمنوتیسین‌های بسیاری مانند شلایر ماخر، دیلتای، هرش، هایدگر، گادامر و...به بررسی آن پرداخته‌اند. در دانش تفسیر نیز واژه فهم در کنار تفسیر بسیار پر کاربرد بوده است تا آنجا که علامه طباطبایی در جای‌جای تفسیر المیزان از تعریف فهم، امکان رسیدن به فهم، انواع فهم و پیش فهم‌های فهم و ارتباط آن با تفسیر سخن گفته است که به دلیل دقت نظر ایشان در تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در آخرین کتاب الهی اهمیت بیشتری دارد. با توجه به رویکرد تطبیقی این نوشتار، سخنان علامه در محورهای یاد شده با دیدگاه‌های گادامر در خصوص فهم هرمنوتیکی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 88 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود