نمایش مقاله

تفسیر آیه 60 سورۀ اسراء از دیدگاه مفسران فریقین *

صفحه: 81تا 102

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره : 7 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: مائده رضایی ,

کلیدواژگان: آیۀ 60 سورۀ اسراء، احاطه، رؤیا، شجرۀ ملعونه، فتنه، طغیان، تفسیر فریقین.

چکیده مقاله:
آیۀ 60 سورۀ اسراء از جمله آیات اعتقادی است که بیان دیدگاه های تفسیری فریقین دربارۀ آن تأثیر مهمی در همگرایی اعتقادی امت اسلامی دارد. این آیه خبر از چهار موضوع: احاطة خدا بر مردم، فتنه بودن رؤیای پیامبر’ و شجرۀ ملعونه و سرکشی بسیار بیم داده شدگان می‌دهد و بیشترین اختلاف آرای تفسیری مربوط به موارد فتنه است؛ رؤیا به دو معنای دیدن صحنه‌هایی در معراج یا دودمان نفرین شده بنی‌امیه در عالم خواب،آمده و شجرۀ ملعونه تفاسیر متعددی دارد که دو معنایِ درخت زقوم و خاندان بنی‌امیه بارزترند. اکثر مفسران اهل سنت معنای اول هر دو واژه را پذیرفته اند و غالب مفسران شیعه معنای دوم هر یک را برگزیده اند. اما قرائن ادبی و کثرت روایات دیدگاه شیعه را تأیید می‌کند. شناخت دیدگاه قرآن دربارۀ بنی‌امیه عامل مؤثری در دوری از آنان و رهروانشان است.




دانلود مقاله





تعداد نمایش: 96 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود