نمایش مقاله

بررسی تطبیقی ساختار آیات جهاد *

صفحه: 103تا 126

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث

شماره : 7 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: محمدجواد نوروزی ,سید احمدحسین حسینی ,

کلیدواژگان: تطبیقی، جهاد، قتال، تشریعی

چکیده مقاله:
یکی از مباحث مهم در حوزۀ تفسیر و علوم قرآنی بررسی تطبیقی سیر نزول آیات جهاد است. در قرآن کریم، واژه جهاد سه بار در سوره‌های توبه/24 سوره فرقان/53 و ممتحنه/1 به کار رفته است. در برخی از این آیات صحت و مشروعیت جهاد منوط به آغاز جنگ از طرف دشمن است، اما در برخی دیگری از آیات صحت جهاد مشروط به آغاز جنگ از طرف دشمن نیست بلکه شروع ابتدایی جنگ را برای گسترش اسلام جایز دانسته است. برای رفع تنافی بین این دو قسم آیات یکبار حمل آیات مطلقه بر مقیده شده که نتیجه اش وجوب دفاع و جنگ با دشمنان در صورت حمله آن‌هاست.گاهی نیز ادعای نسخ آیات مقیده به وسیله آیات مطلقه شده است، نتیجه‌اش جواز جنگ ابتدایی با دشمن برای گسترش اسلام است. برای تشخیص سیر نزول اولین آیات تشریع چند راه اندیشیده شده است، با توجه به تاخیر نزول سوره حج از سوره بقره، بین سه دیدگاه، دیدگاه اولی مورد قبول است و آیه 190 بقره اولین آیه تشریع جهاد است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 95 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود