نمایش مقاله

تشابهات و تمایزات فقه فردی و حکومتی

صفحه: 111تا 126

نشریه: (Pure Life (Student Journal

شماره : 9 دوره چهارم، ویژه نامه سیاست و حکمرانی در اسلام (به چهار زبان: عربی، فارسی، اردو و آذری) بهار (فروردین ماه)- رمضان المبارک 1396

نویسندگان: حسین عندلیب ,

کلیدواژگان: فقه فردی، فقه حکومتی، روش شناسی

چکیده مقاله:
بررسی و شناخت روش دانشمندان در هر علمی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چه اینکه شناخت این روش به محققان هر رشته این امکان را می دهد که چگونگی بهره برداری از منابع آن رشته را فراگیرند، و برای تحقیق و پژوهش و بررسی و نقد یافته های دیگر دانشمندان- با روش و شیوه پذیرفته شده آن رشته- اقدام نماید. در این میان، روش شناسی علم فقه نیز در خور توجه است. به طور کلی، بررسی رفتار علمی فقها نشانگر آن است که دو روش فردگرایانه و جمع گرایانه وجود دارد، که اولی در جریان استنباط تنها به فرد و شرایط او توجه دارد؛ اما روش دوم، به فرد به عنوان عضوی از یک جامعه نظر کرده، و مناسبات و شرایط پیچیده حاکم بر جامعه را نیز در نظر می گیرد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن بود، که فقه فردی و فقه حکومتی چه شباهتها و تفاوتهایی با هم دارند؟ پاسخ این پرسش که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شد، مؤید آن بود که فقه فردی و فقه حکومتی در برخی حوزه ها- همچون یکسان بودن منابع- شبیه هم بوده؛ و در برخی- همچون ارکان و مقومات- متفاوتند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد، که با توجه به شرایط امروز و تشکیل حکومت اسلامی، بهره گیری از روش فقه حکومتی بر فقه فردی ترجیح دارد؛ به نحوی که می تواند مبانی نظری دولت، حکومت و تمدن اسلامی را ارائه نماید.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 146 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود