نمایش مقاله

پاتمدها و بازتاب‌های شیعه پژوهی در مطالعات شرق شناسی معاصر

صفحه: 31تا 55

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 3 دوره دوم بهار و تابستان 1393

نویسندگان: سیدقاسم رزاقی موسوی ,

کلیدواژگان: شیعه، شرق‌شناسی، ایران، معاصر و استعمار.

چکیده مقاله:
مطالعات شیعی شرق‌شناسان پس از انقلاب اسلامی، با وجود پیشینه کم، رشد چشم‌گیری داشته است. با این وصف، همه پیامدها و بازتاب‌های آن، شناخته نشده است، موضوعی که توجه چندانی بدان توسط پژوهش‌گران صورت نگرفته است، بنابراین با این سؤال مواجهیم که شیعه‌پژوهی در مطالعات شیعه‌شناسی از چه پیامدها و بازتاب‌هایی برخوردار است؟(سؤال) به نظر می‌رسد فضای فکری و روشی حاکم بر پژوهش‌های خاورشناسان در پژوهش‌گران شیعی آشنا با آثار غربیان، تأثیر مهم و قابل‌توجهی گذارده است. (فرضیه) با تفکیک فضای رسانه‌ای و مطالعات علمی درباره شیعه در جهان غرب و صرف‌نظر از بررسی انگیزه‌ها، اهداف و آسیب‌هایی که این مطالعات به لحاظ محتوایی و روشی ممکن است از آن برخوردار باشد، بررسی پیامدهای شیعه‌پژوهی خاورشناسان ضروری است (هدف). مأخذشناسی، گونه‌شناسی، روش‌شناسی و آسیب‌شناسی از نمونه مطالعاتی است که در بررسی شیعه‌پژوهیِ خاورشناسان باید مدنظر قرار داد که با رویکرد توصیفی مبتنی بر تبیین آثار شیعه پژوهان غربی میسر است. (روش) این نوشتار، بازتاب‌های علمی، معرفتی، روشی، ساختاری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شیعه پژوهی را شناسایی کرده است. هم‌چنین نباید از بازشناسی هویت اسلامی و شیعی، گسترش مطالعات با رویکرد فرهنگی اجتماعی و به‌ویژه از رویکردهای جدید استعماری در آثار خاورشناسان فرا استعماری که از پیامدهای اجتماعی سیاسی این مطالعات می‌باشد، غافل بود (یافته‌).
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 956 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود