نمایش مقاله

گستره حجیت خبر واحد در آموزه‏های اعتقادی

صفحه: 7تا 24

نشریه: دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

شماره : 4 دوره سوم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: علی نصیری ,محمد‌حسین نصیری ,محمد حسین‌پور ,

کلیدواژگان: خبر واحد، خبر متواتر، قرائن علم‌آور، قرائن اطمینان‌آور، آموزه‏های اعتقادی، آموزه‏های فقهی.

چکیده مقاله:
آموزه‌ها و معارف دین را می‌توان به سه دسته اساسی آموزه‌های بینشی (عقاید)، آموزه‌های ارزشی (اخلاق) و آموزه‌های کنشی (احکام) قابل تقسیم دانست. از آموزه‏های اعتقادی دین در کنار آموزه‏های اخلاقی و فقهی، باید به عنوان مهم‏ترین و تأثیرگذارترین آموزه‏ها یاد کرد. از سویی دیگر، با توجه به بسنده کردن قرآن به تبیین کلیات، بسیاری از این دست از آموزه‏ها در روایات بازتاب یافته است. در نگریستن در روایات نیز نشان می‏دهد که عموم آنها از نوع اخبار آحاد به شمار می‏روند. عموم صاحب نظران حجیت خبر واحد را در زمینه آموزه‏های فقهی مورد تأکید قرار داده‏اند، اما در باره گستره حجیت خبر واحد در زمینه آموزه‏های اعتقادی چهار دیدگاه ارائه شده است حجیت مطلق، عدم حجیت، حجیت در جزئیات عقائد و حجیت با شرط محفوف بودن به قرائن علم‌آور. نگارنده در این نوشتار، با رد این دیدگاه‏ها، دیدگاه حجیت با شرط محفوف بودن به قرائن اطمینان‌آور را مورد تأکید قرار داده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 85 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود