نمایش مقاله

قلمرو دانشی حجیت خبر واحد

صفحه: 25تا 51

نشریه: دوفصلنامه تخصصی پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

شماره : 4 دوره سوم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ,

کلیدواژگان: حجیت، تفسیر روایی، خبر واحد، روایات تفسیری، علوم انسانی.

چکیده مقاله:
احادیث پیامبر و اهل بیت در کنار قرآن در معرفت بخشی و ارائه معارف الهی نقشی اساسی دارد. روشن است که همه منقولات و مرویات به لحاظ اعتبار از درجه یکسانی برخوردار نیستند؛ برخی ذاتاً یا به کمک قرائن علم¬آورند، بعضی دیگر تنها توانایی ظن¬¬آوری را دارند و پاره¬ای از روایات جز ایجاد احتمالی ضعیف هیچ نقشی ندارند. در خصوص قسم اول و سوم در اینجا سخنی نیست، اما نسبت به پذیرش و نقش قسم دوم، سه دیدگاه عمده خودنمایی می¬کند که به نظریه حداقلی، اعتدالی و حداکثری مشهور است. در این نوشتار با پذیرش نظریه میانی بر این باور تأکید می‌شود که خبر واحد عاری از قرینه افزون بر دانش فقه، در دیگر دانش¬های اسلامی و انسانی نیز حجت است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 86 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود