نمایش مقاله

صورت‌بندی گفتمانی پسااسلام سیاسی در مصر و تونس

صفحه: 137تا 161

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 3 دوره دوم بهار و تابستان 1393

نویسندگان: مرتضی شیرودی ,علی عنبر ,

کلیدواژگان: جهانی شدن، اسلام سیاسی، مصر، تونس و پسااسلام سیاسی.

چکیده مقاله:
میل بشر و ادیان به جهانی شدن، عمری به درازای انسان دارد اما هم اینک، جهانی شدن، متفاوت از گذشته از غرب به شرق جریان دارد و تأثیراتی که چندان شفاف نیست را دامن زده است. موضوعی که از دریچه روش تحلیل گفتمان، مورد بررسی قرار نگرفته و گفتمان اسلام سیاسی در اثر بی‌قراری در مواجهه با جهانی شدن در حوزه مصر و تونس، چه تأثیراتی پذیرفته است؟(سؤال) گمان‌زنی این مقاله بر آن است که صورت‌بندی جدیدی در گفتمان اسلام سیاسی در این کشورها صورت گرفته و حتی در آن، از نشانه‌ها و دال‌هایی استفاده می‌گردد که در ضدیت و غیریت مفصل‌بندی گفتمان اسلام سیاسی است. (فرضیه) هدف، دست‌یابی به علل اصلی تغییر صورت‌بندی اسلام سیاسی در دو شخصیت (قرضاوی و غنوشی) و دو حزب (اخوان المسلمین و النهضه) است. (هدف) تلاش بر این است که با استفاده از مجموعه وسیعی از داده‌های زبانی و غیرزبانی از جمله گزارش‌ها، حوادث تاریخی، مصاحبه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اعلامیه‌ها، اندیشه‌های رهبران و نمایندگان اسلام سیاسی مصر و تونس به روش تحلیل گفتمان موردمطالعه قرار گیرد. (روش) صورت‌بندی پسااسلام سیاسی در منازعه و مفاهمه جهانی شدن و اسلام سیاسی، در دو عرصه نظری و عملی، دستاورد این مقاله است. (یافته
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 6462 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود