نمایش مقاله

«اختیارات حاکم اسلامی در جرائم و مجازات‌ها در فقه امامیه و حنفی»

صفحه: 5تا 22

نشریه: دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره : 9 دوره پنجم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: سید علی موسوی ,سید عبدالبصیر حسینی ,

کلیدواژگان: مجازات، تعزیرات، احکام حکومتی، احکام سلطانیة، اختیارات حاکم، ولی‌فقیه.

چکیده مقاله:
باوجود انحصار حق تشریع و جعل احکام به خداوند و نیز اصل عدم ولایت انسان بر دیگری، حاکم اسلامی در حوزه احکام جزایی اسلام از اختیاراتی برخوردار است. با توجه به تنوع جرائم و مجازات‌ها در اسلام، حدود اختیارات حاکم در این حوزه نیز مختلف است. به‌طورکلی می‌توان گفت در حوزه حدود و قصاص، مصادیق جرم یا گناه و نیز نوع و میزان مجازات در شرع معین شده و حاکم تنها از اختیارات محدودی در عفو و تخفیف یا تشدید مجازات‌ها برخوردار است. اختیارات عمده حاکم اسلامی در احکام جزایی، مربوط به تعزیرات و احکام حکومتی است که تعیین موارد، نوع و میزان مجازات به حاکم واگذار شده است، هرچند در گستره این اختیارات و جزئیات آن اختلافاتی وجود دارد. این نوشته به‌صورت تطبیقی در فقه امامیه و حنفی، به بررسی اختیارات حاکم اسلامی در اجرای احکام جزایی اسلام می‌پردازد. یکی از نتایج این تحقیق، تمایز تعزیرات از احکام حکومتی و تعیین جایگاه قوانین موضوعه افغانستان ازاین‌جهت است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 98 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود