نمایش مقاله

حملات هواپیماهای بدون سرنشین از نگاه حقوق بین‌الملل

صفحه: 23تا 44

نشریه: دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره : 9 دوره پنجم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: سرور حیدری ,

کلیدواژگان: حقوق بین‌الملل، تجاوز، هواپیمای بدون سرنشین، قلمرو هوایی، مسئولیت بین‌المللی.

چکیده مقاله:
بالن‌ها اولین وسایل پرنده‌ای بودند که انسان از آن‌ها برای حمله به دشمنان خود استفاده کرد. بعدها هواپیماها و بالگردها برای این مقصود مورداستفاده قرار گرفتند. پیشرفت تمدن در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح‌های پرنده نظامی است. هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آنها هستند. پرنده‌هایی که تاکنون بیشتر برای مقاصد شناسایی و پژوهشی مورداستفاده قرار می‌گرفته‌اند، در حال تبدیل‌شدن به وسایل نظامی هستند و این موضوع سؤالاتی را در زمینه حقوق و تکالیف کشورها ایجاد می‌کند که حقوق بین‌الملل محل پاسخ دادن به آن‌هاست و یافتن پاسخ این سؤالات موضوع مقاله پیش رو می‌باشد. لذا مباحث این مقاله در سه بخش تنظیم گردیده است؛ بخش اول مربوط به مفاهیم و کلیات است؛ در بخش دوم مباحث تاریخچه هواپیماهای بدون سرنشین، حقوق و اختیارات کشور مورد تجاوز، مسئولیت بین‌المللی کشور متجاوز، مرجع رسیدگی به این نوع تجاوز و شرایط رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی به جنایت تجاوز بررسی شده است و در بخش سوم چالش‌ها و تعارضات، موردبررسی قرارگرفته ‌است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 88 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود