نمایش مقاله

مبانی مسئولیت کیفری در حقوق جزا

صفحه: 45تا 60

نشریه: دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره : 9 دوره پنجم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: سید حسن علوی ,

کلیدواژگان: مسئولیت کیفری، کیفر، مجازات، مبانی مجازات.

چکیده مقاله:
مسئولیت کیفری به معنای التزام یا مجبور بودن شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار خود می‌باشد. حقوقدانان بر این تلاش هستند مشروعیت و وضع قواعد حقوقی را بر اصولی بنا نهند که در غالب عبارات آنان از واژه «مبنا» استفاده نموده‌اند که مقصود آنان از این واژه، ریشه‌ها و پایه‌های حقوق کیفری می‌باشد. در خصوص مبانی مسئولیت کیفری مکاتب مختلف کیفری اظهارنظر کرده‌اند. برخی مانند مکتب کلاسیک و نوکلاسیک با اندک تفاوت، مبنا را اراده و اختیار فرد دانسته‌اند. مکتب تحققی با توجه به مجبور دانستن مجرم، اساس مسئولیت را دفاع در مقابل حالت خطرناک وی دانسته و مسئولیت او را امری اجتماعی می‌داند. در این میان، نظام کیفری اسلام با آزاد و مختار دانستن انسان، اساس مسئولیت فرد را مبتنی بر اختیار و تمییز (ادراک) و ارتکاب عمل غیر مشروع می‌داند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 88 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود