نمایش مقاله

دفاع مشروع در حقوق کیفری افغانستان وایران با نگاهی به دفاع در پرونده زنان کتک‌خورده در حقوق انگلستان

صفحه: 61تا 85

نشریه: دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره : 9 دوره پنجم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: سید متین محسنی ,

کلیدواژگان: دفاع، دفاع مشروع، تجاوز، تهاجم، زنان کتک‌خورده در انگلستان.

چکیده مقاله:
به‌صورت عموم حقوق‌دانان و فقها از دفاع مشروع تعریف مشخصی ارائه نکرده‌اند. دفاع مشروع ذیل ماده 156 قانون مجازات جدید ایران و در افغانستان ذیل ماده 57 بیان و حدود و شرایط لازم برای دفاع ارائه گردیده است. در خصوص مبانی دفاع مشروع پنج دیدگاه مطرح است که هرکدام به‌نوبه خود حائز اهمیت است. بحث مهم دیگر این است که دفاع مشروع جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری است یا عوامل موجهه جرم. قانون‌گذار افغانستان و ایران دفاع مشروع را جزء عوامل موجهه جرم محسوب کرده‌اند. ازآنجاکه ما در این نوشتار نگاهی هم به دفاع مشروع در حقوق انگلستان داریم با توجه به رویکرد نوشته نسبت به دفاع ناموسی در حقوق این کشور، می‌توان اظهار داشت که دفاع مشروع ناموسی به معنای مصطلحی که در حقوق جزای افغانستان و ایران می‌شناسیم، مطرح نیست؛ اما پرونده‌های که در دفاع نسبی تحریک به‌ویژه در مورد جرائم جنسی وجود دارد، بیانگر این دفاع است. البته بایستی خاطرنشان کرد آنچه در حقوق این کشور مصطلح است دفاع تحت عنوان زنان کتک‌خورده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 88 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود