نمایش مقاله

اجبار و اکراه در حقوق جزای ایران و افغانستان

صفحه: 87تا 112

نشریه: دوفصلنامه انجمن گفتمان حقوقی

شماره : 9 دوره پنجم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: محمدجواد صفدری ,

کلیدواژگان: اجبار، اکراه، مجبور، مکرِه، مکرَه، تهدید، ضرر.

چکیده مقاله:
اجبار و اکراه دو نهاد حقوقی مستقل است که هرکدام احکام مخصوص به خود را دارد. در اجبار شخص مجبور هیچ‌گونه مسئولیتی اعم از کیفری و مدنی ندارد. در قوانین موضوعه افغانستان هیچ اشاره‌ای به موضوع اجبار نشده است و در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه جعفری صرفاً به ذکر مصادیق آن پرداخته و در صورت وقوع جنایت به‌وسیله مجبور، وی را از هرگونه ضمان قصاص و دیه بری دانسته است. درباره اکراه بااینکه قانون جزای افغانستان قصاص را به فقه حنفی محول کرده به همین دلیل اگر عمل اکراهی منجر به قصاص نفس شود، حکم مسئله دقیقاً نقطه مقابل هم قرار می‌گیرد؛ یعنی در حقوق ایران قاتل مباشر یعنی مکرَه قصاص می‌شود و در حقوق افغانستان آمر یعنی مکرِه قصاص خواهد شد. در سایر موارد میان حقوق موضوعه ایران و افغانستان به لحاظ حکمی تفاوت چندانی به نظر نمی‌رسد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 80 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود