نمایش مقاله

ارزیابی قرائات سبع نزد ابن مجاهد

صفحه: 9تا 28

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره : 7 دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: کریم پارچه¬باف دولتی ,

کلیدواژگان: قرائات سبع، قرّاء سبعه، ابن‌مجاهد، خطا در قرائت، خطا در نقل، اجتهاد در قرائت.

چکیده مقاله:
پس از نزول قرآن کریم و به ‌رغم اهتمام ویژه عموم مسلمانان و بخصوص دانشمندان، اختلافات مختصری در قرائت کلام الهی پدیدار شد. عوامل مختلفی موجب بروز این اختلافات گردید و در دوره‌های بعد رو به فزونی نهاد تا بدانجا که برخی از عالمان این فن در صدد مرزنگاری قرائات معروف و مقبول عامه مسلمانان از سایر قرائات بر آمدند. این مقاله به اجمال، به موضوع تشخص یافتن قرائات سبع از میان انواع قرائات موجود در قرن سوم هجری و نحوه این تعیّن از خلال سخنان مبدع این کار می‌پردازد و نشان می‌دهد با وجود اینکه گروه زیادی از دانشمندان اهل سنت، این قرائات هفت‌گانه ـ و حتی گاهی فراتر از آن، قرائات ده‌گانه ـ را نازل شده از سوی خدای متعال و متواتر می¬دانند، ابن‌مجاهد به عنوان کسی که نخستین بار هفت قرائت را تحدید کرده است، نگاهی متعصبانه به این قرائات ندارد و گاه برخی از آنها را اشکال‌دار می¬داند. این بررسی نشان می‌دهد که ابن‌مجاهد در 56 مورد از تعابیری نظیر وهم، خطا یا غلط در توضیح قرائت استفاده می‌کند که 27 مورد اشتباه در نقل و 28 مورد اشتباه قاری در قرائت را مورد اشاره قرار می‌دهد. تنها 1 مورد اشتباه در احتجاج قاری بر قرائت خویش را در بر دارد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 86 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود