نمایش مقاله

بررسی تحلیلی ـ تاریخی روایت قرائت الناس

صفحه: 29تا 50

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره : 7 دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: محمد فاکر میبدی ,سعید رحیمی ,

کلیدواژگان: قرآن، قرائت پیامبر، قرائات سبعه، قرائت مردم.

چکیده مقاله:
موضوع قرائت قرآن و دستیابی به قرائت رسول الله و یا لااقل صحیح ترین و نزدیک‌ترین قرائت از میان قرائت‌های موجود به قرائت پیامبر اکرم از مهم‌ترین موضوعاتی است که موجب اهتمام محققان و دانشمندان قرآنی از صدر اسلام تا کنون بوده است؛ به گونه‌ای که در بیان زوایا و ابعاد مختلف این موضوع و تبیین قرائت صحیح قرآن تلاش‌های فراوانی مشاهده شده است. با بررسی و تحقیق در متون روایی و سیره فقها و متشرعه چنین به دست می‌آید که بارزترین روایت مورد استناد در تعیین قرائت صحیح‌، روایت منقول از امام صادق با عنوان «اقرأ کما یقرأ الناس» است. با فرض صحت سندی و دلالی روایت و با مداقه در زمان و مکان صدور آن، چنین می‌توان نتیجه گرفت که مقصود از قرائت مردم در نزد ائمه تأیید همه قرائت‌های رایج و مرسوم آن زمان که مورد تأیید امام القرائه شهرهای بزگ جهان اسلام بوده، می‌باشد و روایت مذکور در صدد بیان انحصار یک قرائت نمی‌باشد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 97 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود