نمایش مقاله

حکم وقف قبل از «أم» منقطعه

صفحه: 73تا 94

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرائت قرآن

شماره : 7 دوره چهارم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: محمد عشایری منفرد ,علی‌جان احسانی ,

کلیدواژگان: وقف کافی، أم منقطعه، اعراب، جمله‌ی مستأنفه، بل اضراب.

چکیده مقاله:
علم وقف و ابتدا به عنوان یکی از علوم فنون قرائات، نقش مهمی در فهم و رساندن مقصود الهی به مخاطبان دارد؛ چه اگر در موضعی مناسب وقف صورت گیرد، مقصود الهی نیز به درستی به مخاطبان منتقل می‌گردد و الا در رساندن مقصود الهی نیز خلل ایجاد می‌شود. این علم رابطه وثیقی با علم اعراب دارد؛ زیرا نوع اعراب است که نوع وقف را مشخص می‌کند. أم منقطعه از جمله اداتی است که اعراب جمله بعد از آن مورد بحث است. اگر أم منقطعه عاطفه باشد، حکم وقف قبل از آن یک چیز است و اگر حرف ابتدا باشد، حکم وقف قبل از آن چیزی دیگر است. در این تحقیق تلاش بر این است که نوع أم منقطعه بررسی گردد و با مبنا قرار دادن یک نوع، اعراب جمله‌ی بعد از آن و به تبع، نوع وقف قبل از این جمله با توجه با اعرابش مشخص گردد و از این طریق به یک نتیجه و نظر واحد رسیده شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 92 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود