نمایش مقاله

بررسی چیستی ادراک کلیات و جزئیات از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه: 27تا 42

نشریه: دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره : 6 دوره سوم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: علی‌محمد احمدی ,محمدمهدی گرجیان ,

کلیدواژگان: ادراک کلیات، تئوری تجرید، تئوری تعالی، مراحل ادراک، ابن‌سینا، ملاصدرا.

چکیده مقاله:
ادراک یکی از مباحث مهم فلسفی است که به‌رغم اهمیت، متأسفانه کمتر بدان پر داخته شده است؛ ازاین‌رو مقاله حاضر، ادراک کلیات و جزئیات را از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا بررسی کرده است؛ بدین شکل که نخست به تعریف و مراحل ادراک از دیدگاه ابن‌سینا پرداخته، به این نتیجه رسیده است که ابن‌سینا ادراک را چهارمرحله‌ای می‌داند و آن را امری مادی دانسته، در تفسیر کلی، تئوری «تجرید» را ارائه می‌دهد. سپس به تعریف و مراحل ادراک از دیدگاه ملاصدرا همت گماشته، به این نتیجه دست یازیده است که صدرالمتألهین حقیقت ادراک را امر «وجودی» می‌داند و ادراک را سه‌مرحله‌ای دانسته، در تفسر کلی، تئوری «تعالی» را ارائه می‌دهد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 88 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود