نمایش مقاله

عمل‌زدگی در اندیشه دینی

صفحه: 43تا 64

نشریه: دو فصلنامه علمی ترویجی پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

شماره : 6 دوره سوم بهار و تابستان 1395

نویسندگان: علی‌اکبر عبادی نیک ,علی عباسی ,

کلیدواژگان: عمل، ابزارانگاری، کارکرد، کارکردگرایی، عمل¬زدگی.

چکیده مقاله:
دین در زندگی انسان، کارکردهای گوناگون معرفتی، عملی، معنوی، مادی، اخروی و دنیایی دارد. توجه به این کارکردها در شناخت، تبیین و تبلیغ دین، فوایدی می‌تواند داشته باشد؛ مانند تسهیل پذیرش دین، بالارفتن کیفیت اعمال، روشن‌شدن پیوند مسائل دینی با زندگی و بیان عدم تنافی میان دین و علم. ازسویی، توجه افراطی و خارج از ضابطه به کارکردها و اثرات دین، به‌خصوص کارکردهای عملی و دنیایی دین و به‌عبارت‌دیگر، «عمل¬زدگی» در توجه به آثار دین، آفات جدی در مسیر دین‌داری افراد و ترویج دین می‌تواند ایجاد کند؛ آفاتی همچون نگاه ابزاری به دین، جایگزین‌پذیری در تکالیف دینی، تفسیرها و تأویل‌های ذوقی و بدون مدرک از دستورهای دینی، ایجاد دل‌زدگی نسبت به تکالیف دینی با تأمین‌نشدن انتظارات مادی، غفلت از کارکردهای اصلی دین، تضعیف روحیه تعبد در افراد نسبت به دستورها و... . برخی روشنفکران معاصر مانند دکتر شریعتی و دکتر پاک‌نژاد به‌دلیل توجه افراطی به آثار عملی و دنیایی دین، در ورطه عمل¬زدگی در تبیین دین افتاده¬اند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 86 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود